Czwartek, 13 sierpnia 2020, tydzień nieparzysty (33)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

terminarz.jpgkalendarz.jpg

DR ARTUR MIKULEC

Pokój: A8

Dyżur: Środa 16.45-18.15.

 

Tel.: +48 42 635 5335

E-mail: artur.mikulec@uni.lodz.pl

 

https://orcid.org/0000-0001-8249-2296

 

https://www.researchgate.net/profile/Artur_Mikulec

http://scholar.google.pl/citations?user=yWcgxvoAAAAJ

 • Fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, systemy emerytalne, banki, ryzyko i efektywność
 • Metody porządkowania liniowego, analiza skupień
 • Zastosowanie metod statystycznych w naukach biologicznych
 • Analiza trwania przedsiębiorstw

1998 – 2003   Studia magisterskie Ekonomii, informatyka i ekonometria, Uniwersytet Łódzki (Ocena efektywności
                     inwestowania 
otwartych funduszy emerytalnych)

2003 – 2004   Studia podyplomowe, doradcy inwestycyjni, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

2005 – 2009   Studia doktoranckie Ekonomii, Uniwersytet Łódzki (Zastosowanie metod statystycznych do oceny
                     efektywności i klasyfikacji systemów emerytalnych)

2009 – 2010   Asystent, Katedra Metod Statystycznych, Instytut Statystyki i Demografii

2010 – …        Adiunkt, Katedra Metod Statystycznych, Instytut Statystyki i Demografii

2004 – 2007   Statystyk, Urząd Statystyczny w Łodzi, Wydział Analiz

2007 – 2010   Starszy statystyk, Urząd Statystyczny w Łodzi, Wydział Analiz

2010              Starszy specjalista, Urząd Statystyczny w Łodzi, Ośrodek Małych i Średnich Przedsiębiorstw

2010 – 2013   Urzędnik służby cywilnej (1 stopień), Urząd Statystyczny w Łodzi

2013 – 2017   Urzędnik służby cywilnej (2 stopień), Urząd Statystyczny w Łodzi

2017 – …        Urzędnik służby cywilnej (3 stopień), Urząd Statystyczny w Łodzi

2018 – …        p.o. Zastępcy Dyrektora, Urząd Statystyczny w Łodzi

Temat: Fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, systemy emerytalne, banki, ryzyko i efektywność

 • Mikulec A., 2004, Zastosowanie wskaźników rentowności portfela inwestycji do oceny działalności funduszy inwestycyjnych akcji (cz. I), NASZ RYNEK KAPITAŁOWY, 6, 82-86.
 • Mikulec A., 2004, Zastosowanie wskaźników rentowności portfela inwestycji do oceny działalności funduszy inwestycyjnych akcji (cz. II), NASZ RYNEK KAPITAŁOWY, 7, 84-87.
 • Mikulec A., 2004, Ocena efektywności inwestowania otwartych funduszy emerytalnych, WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE, 9 (520), 26-39.
 • Mikulec A., 2005, Wpływ przemian demograficznych na system emerytalny na przykładzie Polski i Niemiec, WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE, 12 (535), 52-66.
 • Mikulec A., 2007, Analiza starzenia się ludności w polskich podregionach, WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE, (548), 62-75.
 • Mikulec A., 2007, Ekonomiczne konsekwencje zmian w polskim systemie emerytalnym, [w:] Balcerzak A. P., Górecka D. (red.), Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 137-149.
 • Mikulec A., 2008, Applying the RiskGrade measure in the risk analysis and the efficiency of open pension funds, [w:] Domański Cz., Szymańska A. (eds.), Multivariate statistical analysis. Statistical inference, statistical models and applications, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 216, 413-422.
 • Mikulec A., 2008, Metodologia RiskMetrics jako alternatywne podejście do mierzenia ryzyka aktywów finansowych, [w:] Trzaskalik T. (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko ’07, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 195-210.
 • Mikulec A., 2008, Disparity of expenditures of pension systems in European Union countries, [w:] Starzyńska W., Wiktorowicz J. (eds.), European Integration – sectoral and social approaches, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 224, 213-233.
 • Mikulec A., 2008, Metody analizy rynku OFE w ujęciu dynamicznym, [w:] Tarczyński W. (red.), Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 10, 588-604.
 • Białek J., Mikulec A., 2009, Analiza wartości jednostek uczestnictwa i stóp zwrotu OFE, WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE, 5 (576), 36-57.
 • Chybalski F. (red.), Dębski W., Dybał M., Marcinkiewicz E., Mikulec A., Riedel R., Staniec I., 2009, Otwarte fundusze emerytalne w Polsce. Analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz decyzji członków [Open pension funds in Poland. Analysis of investment activities, finances and members' decisions], Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Mikulec A., 2009, Evaluation of investing efficiency of open pension funds by means of the method of cluster analysis, [w:] Domański Cz. Witaszczyk A. (eds.), Methodological aspects and applications of multivariate statistical analysis, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 225, 327-342.
 • Mikulec A., 2010, Metody rozszerzonej analizy rentowności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych, [w:] Trzaskalik T. (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko ’09, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 167-182.
 • Mikulec A., 2010, Konstrukcja syntetycznego miernika efektywności systemów emerytalnych, [w:] Ronka-Chmielowiec W. (red.), Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 106, 84-92.
 • Mikulec A., 2010, Klasyfikacja systemów emerytalnych krajów UE i EFTA, [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Taksonomia 17. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 107, 276-285.
 • Mikulec A., 2010, Nieklasyczne metody oceny wyników inwestycyjnych na przykładzie otwartych funduszy emerytalnych, [w:] Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 117, 297-306.
 • Mikulec A., 2010, Porównanie efektywności systemów emerytalnych krajów UE i EFTA w 2005 i 2006 r., Przegląd Statystyczny STATISTICAL REVIEW, 57 (2-3), 63-81.
 • Mikulec A., 2011, Statistical analysis of efficiency of the pension systems in EU and EFTA countries, [w:] Domański Cz., Zielińska-Sitkiewicz K. (red.), Methodological aspects of multivariate statistical analysis, statistical models and applications, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 255, 297-306.
 • Domański Cz. (red.), Białek J., Bolonek-Lasoń K., Mikulec A., 2011, Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne [Non-classical methods of evaluation of effectiveness and risk. Open pension funds], PWE, Warszawa.
 • Mikulec A., 2012, Porównanie prywatnie zarządzanych planów emerytalnych – ujęcie OECD, WIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWE, 4, 101-115.
 • Mikulec A., 2012, Efektywność systemów emerytalnych krajów UE i EFTA w latach 2005-2008, [w:] Ronka-Chmielowiec W. (red.), Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 228, 305-315.
 • Mikulec A., 2012, Metody oceny wyników inwestycyjnych przy braku normalności rozkładu stóp zwrotu, [w:] Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 254, 171-180.
 • Mikulec A., 2013, Znormalizowany względem czasu τ wskaźnik Calmara i jego zastosowanie w analizie efektywności inwestycji portfelowych, [w:] Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 323, 212-222.
 • Mikulec A., 2013, Metoda oceny stopnia (nie)efektywności systemów emerytalnych oparta na kwartylach, [w:] Chybalski F., Marcinkiewicz E. (red.), Współczesne zabezpieczenie emerytalne. Wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 101-113.
 • Kuchciak I., Mikulec A., 2017, Świadomość finansowa i inkluzja bankowa osób w wieku 50+ w świetle badań pierwotnych, BEZPIECZNY BANK, 1 (66), 149-173.
Temat: Metody porządkowania liniowego, analiza skupień
 • Mikulec A., 2008, Ocena metod porządkowania liniowego w analizie starości demograficznej, WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE, 6 (565), 28-39.
 • Mikulec A., 2009, Wybrane metody klasyfikacji dla dużych baz danych w analizie starzenia się demograficznego ludności w krajach UE i EFTA, [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Taksonomia 16. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 47, 349-357.
 • Mikulec A., 2012, Metody oceny wyniku grupowania w analizie skupień [Evaluation methods for the grouping result in cluster analysis], [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Taksonomia 19. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 242, 460-468.
 • Mikulec A., Kupis-Fijałkowska A., 2012, An empirical analysis of the effectiveness of Wishart and Mojena criteria in cluster analysis, STATISTICS IN TRANSITION, 13 (3), 569-580.
 • Mikulec A., 2012, Analiza skupień z wykorzystaniem programu komputerowego Clustangraphics, [w:] Zieliński Z. E. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce, s. 214-224.
 • Mikulec A., 2013, Kryterium Mojeny i Wisharta w analizie skupień – przypadek skupień o różnych macierzach kowariancji, [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Taksonomia 20. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 278, 206-215.

Temat: Zastosowanie metod statystycznych w naukach biologicznych

 • Żądzińska E., Rosset I., Domański C., Pawłowski B., Mikulec A., 2008, Can economic stress affect secondary sex ratio in Poland?, ANTHROPOLOGICAL REVIEW, 70 (1), 15-27.
 • Żądzińska E., Rosset I., Mikulec A., Domański C., Pawłowski B., 2011, Impact of economic conditions on the secondary sex ratio in a post-communist economy, HOMO- Journal of Comparative Human Biology, 62 (3), 218-227.
 • Żądzińska E., Domański Cz., Rosset I., Mikulec A., 2012, Zastosowanie modeli ARIMA w badaniach nad stresem ekonomicznym wpływającym na kondycję biologiczną populacji ludzkich, [w:] Domański Cz., Baszczyńska A. (red.), Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 271, 85-98.
 • Bis B., Mikulec A. (red.), 2013, Przewodnik do oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych [The outline of the ecological status assessment of rivers in Poland based on the benthic macroinvertebrates assemblages], Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • Bis B., Mikulec A., 2013, Typy biocenotyczne rzek Polski oraz wyznaczanie granic klas za pomocą Polskiego Wielometrycznego Wskaźnika Stanu Ekologicznego Rzek MMI PL na podstawie makrobezkręgowców bentosowych (moduł oceny: RIVECOmacro) [The biocenotic types of river ecosystems in Poland and the determination of class boundaries for ecological status assessment by the application of the Polish Multi-Metrics Index MMI PL based on the benthic macroinvertebrates assemblages (the system RIVECOmacro)], [w:] Bis B., Mikulec A. (red.), Przewodnik do oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa., Warszawa, s. 97-112.

Temat: Analiza trwania przedsiębiorstw i inne analizy dla województwa łódzkiego

 • Mikulec A., 2006, Zmiany w strukturze gospodarczej województwa łódzkiego w latach 2000-2004, WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE, 4 (539), 39-54.
 • Mikulec A., 2010, Próba delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi na podstawie ruchu wędrówkowego ludności w latach 1989-2008, [w:] Domański Cz., Śmiłowska T. (red.), Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce, Biblioteka WIADOMOŚCI STATYSTYCZNYCH, 63, 102-119.
 • Mikulec A., 2017, Analiza wskaźnikowa trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim, WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE, 11 (678), 29-55.
 • Mikulec A., 2017, Kohortowe tablice trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim – ujęcie kwartalne, [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Taksonomia 28. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 468, 147-160.
 • Mikulec A., 2018, Kohortowe tablice trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim, WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE, 5 (684), 56-77.
 • Mikulec A., Misztal M., 2018, Firms’ duration analysis in Lodzkie Voivodship using a regression tree approach, [in:] Papież M. and Śmiech S. (Eds.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings, 1 (2018), Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, pp. 306-315.
 • Mikulec A., 2018, Szacowanie wybranych parametrów rozkładu czasu trwania i warunkowego rozkładu czasu trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim, [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Taksonomia 30. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 507, 169-178.
 • Markowicz I., Mikulec A., 2018, Trwanie przedsiębiorstw w Łodzi i Szczecinie – analiza porównawcza, [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Taksonomia 30. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 507, 151-160.
 • Mikulec A., Misztal M., 2018, Zastosowanie metody rekurencyjnego podziału w analizie trwania przedsiębiorstw województwa łódzkiego, [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Taksonomia 30. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 507, 179-190.
 • Mikulec A., Misztal M., 2018, Does the type of business activity and the enterprise location affect a firm's survival? Results of an analysis for natural persons conducting economic activity in the Łódzkie Voivodship, ECONOMETRICS. EKONOMETRIA. Advances in Applied Data Analysis, 22 (3), 23-40.
 • Mikulec A., 2018, Methods of estimating the mean duration of enterprises and the mean additional duration of enterprises in Lodzkie Voivodship, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL STUDIES, 18 (2) (46/2018), 717-731.
 • Mikulec A., 2019, Przekrojowe tablice trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim, WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE. THE POLISH STATISTICIAN, 2 (64), 17-43.
 • Mikulec A., 2019, The hazard function and its role in a non-parametric duration analysis of enterprises in the Łódzkie Voivodeship, ECONOMETRICS. EKONOMETRIA. Advances in Applied Data Analysis, 23 (3), 59-75.
 • Mikulec A., 2020, Synteza wyników kohortowych i przekrojowych tablic trwania przedsiębiorstw województwa łódzkiego, (w druku)

Grudzień 2004

Laureat II edycji konkursu „Wycena debiutu” (miejsce 1). Konkurs dziennika gospodarczego (gazety) Puls Biznesu i firmy Techmex – nagroda notebook CA9200.

Konkurs polegał na wytypowaniu oraz uzasadnieniu ceny akcji spółki TVN, sprzedawanych w ofercie publicznej w pierwszym dniu notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych, tj. w dniu 07.12.2004 r.


Maj 2012

Laureat III miejsca w kategorii prac doktorskich (2009-2011) za pracę pt. Zastosowanie metod statystycznych do ocenyy efektywności i klasyfikacji systemów emerytalnych.

XI edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych organizowanego przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej i Gazetę Ubezpieczeniową. Nagrodę ufundował Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

 

Grudzień 2012

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Czesław Domański, Jacek Białek, Katarzyna Bolonek-Lasoń, Artur Mikulec.

Nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe, za książkę: Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne.

 

Kwiecień 2013

Wyróżnienie „Łódzkie Eureka” – Czesław Domański, Jacek Białek, Katarzyna Bolonek-Lasoń, Artur Mikulec. Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne przyznane przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi (X edycja).

Nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe, za książkę: Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne.

 

Lipiec 2013

Laureat konkursu „Wiedza z pasją. Promujemy młodych naukowców”.

II edycja konkursu Portalu Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce (PITWIN) oraz Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach na najlepsze projekty badawcze realizowane przez młodych naukowców.

 

Październik 2013

Medal okolicznościowy Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z okazji 95-lecia Głównego Urzędu Statystycznego oraz Międzynarodowego Roku Statystyki za wkład w rozwój Polskiej Statystyki Publicznej.

 

Wrzesień 2014

Nagroda w konkursie firmy StatSoft – XXIII konferencja naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania (SKAD 2014), 8-10 wrzesień 2014, Międzyzdroje.

 

Październik 2017

Nagroda w konkursie firmy StatSoft – XXVI konferencja naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania (SKAD 2017), 23-25 październik 2017, Kraków.

 

Maj 2018

Nagroda im. Profesora Kazimierza Zająca – Artur Mikulec, Małgorzata Misztal. XII międzynarodowa konferencja naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia, Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, 8-11 maj 2018, Zakopane.

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź