Sobota, 16 stycznia 2021, tydzień parzysty (02)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

terminarz.jpgkalendarz.jpg

DR ARTUR MIKULEC

 • Fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, systemy emerytalne, banki, ryzyko i efektywność
 • Metody porządkowania liniowego, analiza skupień
 • Zastosowanie metod statystycznych w naukach biologicznych
 • Analiza trwania przedsiębiorstw

1998 – 2003   Studia magisterskie Ekonomii, informatyka i ekonometria, Uniwersytet Łódzki (Ocena efektywności
                     inwestowania 
otwartych funduszy emerytalnych)

2003 – 2004   Studia podyplomowe, doradcy inwestycyjni, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

2005 – 2009   Studia doktoranckie Ekonomii, Uniwersytet Łódzki (Zastosowanie metod statystycznych do oceny
                     efektywności i klasyfikacji systemów emerytalnych)

2009 – 2010   Asystent, Katedra Metod Statystycznych, Instytut Statystyki i Demografii

2010 – …        Adiunkt, Katedra Metod Statystycznych, Instytut Statystyki i Demografii

2004 – 2007   Statystyk, Urząd Statystyczny w Łodzi, Wydział Analiz

2007 – 2010   Starszy statystyk, Urząd Statystyczny w Łodzi, Wydział Analiz

2010              Starszy specjalista, Urząd Statystyczny w Łodzi, Ośrodek Małych i Średnich Przedsiębiorstw

2010 – 2013   Urzędnik służby cywilnej (1 stopień), Urząd Statystyczny w Łodzi

2013 – 2017   Urzędnik służby cywilnej (2 stopień), Urząd Statystyczny w Łodzi

2017 – …        Urzędnik służby cywilnej (3 stopień), Urząd Statystyczny w Łodzi

2018 – …        p.o. Zastępcy Dyrektora, Urząd Statystyczny w Łodzi

Temat: Fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, systemy emerytalne, banki, ryzyko i efektywność

 • Mikulec A., 2004, Zastosowanie wskaźników rentowności portfela inwestycji do oceny działalności funduszy inwestycyjnych akcji (cz. I), NASZ RYNEK KAPITAŁOWY, 6, 82-86.
 • Mikulec A., 2004, Zastosowanie wskaźników rentowności portfela inwestycji do oceny działalności funduszy inwestycyjnych akcji (cz. II), NASZ RYNEK KAPITAŁOWY, 7, 84-87.
 • Mikulec A., 2004, Ocena efektywności inwestowania otwartych funduszy emerytalnych, WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE, 9 (520), 26-39.
 • Mikulec A., 2005, Wpływ przemian demograficznych na system emerytalny na przykładzie Polski i Niemiec, WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE, 12 (535), 52-66.
 • Mikulec A., 2007, Analiza starzenia się ludności w polskich podregionach, WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE, (548), 62-75.
 • Mikulec A., 2007, Ekonomiczne konsekwencje zmian w polskim systemie emerytalnym, [w:] Balcerzak A. P., Górecka D. (red.), Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 137-149.
 • Mikulec A., 2008, Applying the RiskGrade measure in the risk analysis and the efficiency of open pension funds, [w:] Domański Cz., Szymańska A. (eds.), Multivariate statistical analysis. Statistical inference, statistical models and applications, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 216, 413-422.
 • Mikulec A., 2008, Metodologia RiskMetrics jako alternatywne podejście do mierzenia ryzyka aktywów finansowych, [w:] Trzaskalik T. (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko ’07, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 195-210.
 • Mikulec A., 2008, Disparity of expenditures of pension systems in European Union countries, [w:] Starzyńska W., Wiktorowicz J. (eds.), European Integration – sectoral and social approaches, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 224, 213-233.
 • Mikulec A., 2008, Metody analizy rynku OFE w ujęciu dynamicznym, [w:] Tarczyński W. (red.), Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 10, 588-604.
 • Białek J., Mikulec A., 2009, Analiza wartości jednostek uczestnictwa i stóp zwrotu OFE, WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE, 5 (576), 36-57.
 • Chybalski F. (red.), Dębski W., Dybał M., Marcinkiewicz E., Mikulec A., Riedel R., Staniec I., 2009, Otwarte fundusze emerytalne w Polsce. Analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz decyzji członków, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Mikulec A., 2009, Evaluation of investing efficiency of open pension funds by means of the method of cluster analysis, [w:] Domański Cz. Witaszczyk A. (eds.), Methodological aspects and applications of multivariate statistical analysis, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 225, 327-342.
 • Mikulec A., 2010, Metody rozszerzonej analizy rentowności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych, [w:] Trzaskalik T. (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko ’09, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 167-182.
 • Mikulec A., 2010, Konstrukcja syntetycznego miernika efektywności systemów emerytalnych, [w:] Ronka-Chmielowiec W. (red.), Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 106, 84-92.
 • Mikulec A., 2010, Klasyfikacja systemów emerytalnych krajów UE i EFTA, [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Taksonomia 17. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 107, 276-285.
 • Mikulec A., 2010, Nieklasyczne metody oceny wyników inwestycyjnych na przykładzie otwartych funduszy emerytalnych, [w:] Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 117, 297-306.
 • Mikulec A., 2010, Porównanie efektywności systemów emerytalnych krajów UE i EFTA w 2005 i 2006 r., Przegląd Statystyczny STATISTICAL REVIEW, 57 (2-3), 63-81.
 • Mikulec A., 2011, Statistical analysis of efficiency of the pension systems in EU and EFTA countries, [w:] Domański Cz., Zielińska-Sitkiewicz K. (red.), Methodological aspects of multivariate statistical analysis, statistical models and applications, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 255, 297-306.
 • Domański Cz. (red.), Białek J., Bolonek-Lasoń K., Mikulec A., 2011, Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne [Non-classical methods of evaluation of effectiveness and risk. Open pension funds], PWE, Warszawa.
 • Mikulec A., 2012, Porównanie prywatnie zarządzanych planów emerytalnych – ujęcie OECD, WIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWE, 4, 101-115.
 • Mikulec A., 2012, Efektywność systemów emerytalnych krajów UE i EFTA w latach 2005-2008, [w:] Ronka-Chmielowiec W. (red.), Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 228, 305-315.
 • Mikulec A., 2012, Metody oceny wyników inwestycyjnych przy braku normalności rozkładu stóp zwrotu, [w:] Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 254, 171-180.
 • Mikulec A., 2013, Znormalizowany względem czasu τ wskaźnik Calmara i jego zastosowanie w analizie efektywności inwestycji portfelowych, [w:] Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 323, 212-222.
 • Mikulec A., 2013, Metoda oceny stopnia (nie)efektywności systemów emerytalnych oparta na kwartylach, [w:] Chybalski F., Marcinkiewicz E. (red.), Współczesne zabezpieczenie emerytalne. Wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 101-113.
 • Kuchciak I., Mikulec A., 2017, Świadomość finansowa i inkluzja bankowa osób w wieku 50+ w świetle badań pierwotnych, BEZPIECZNY BANK, 1 (66), 149-173.
Temat: Metody porządkowania liniowego, analiza skupień
 • Mikulec A., 2008, Ocena metod porządkowania liniowego w analizie starości demograficznej, WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE, 6 (565), 28-39.
 • Mikulec A., 2009, Wybrane metody klasyfikacji dla dużych baz danych w analizie starzenia się demograficznego ludności w krajach UE i EFTA, [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Taksonomia 16. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 47, 349-357.
 • Mikulec A., 2012, Metody oceny wyniku grupowania w analizie skupień [Evaluation methods for the grouping result in cluster analysis], [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Taksonomia 19. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 242, 460-468.
 • Mikulec A., Kupis-Fijałkowska A., 2012, An empirical analysis of the effectiveness of Wishart and Mojena criteria in cluster analysis, STATISTICS IN TRANSITION, 13 (3), 569-580.
 • Mikulec A., 2012, Analiza skupień z wykorzystaniem programu komputerowego Clustangraphics, [w:] Zieliński Z. E. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce, 214-224.
 • Mikulec A., 2013, Kryterium Mojeny i Wisharta w analizie skupień – przypadek skupień o różnych macierzach kowariancji, [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Taksonomia 20. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 278, 206-215.

Temat: Zastosowanie metod statystycznych w naukach biologicznych

 • Żądzińska E., Rosset I., Domański C., Pawłowski B., Mikulec A., 2008, Can economic stress affect secondary sex ratio in Poland?, ANTHROPOLOGICAL REVIEW, 70 (1), 15-27.
 • Żądzińska E., Rosset I., Mikulec A., Domański C., Pawłowski B., 2011, Impact of economic conditions on the secondary sex ratio in a post-communist economy, HOMO- Journal of Comparative Human Biology, 62 (3), 218-227.
 • Żądzińska E., Domański Cz., Rosset I., Mikulec A., 2012, Zastosowanie modeli ARIMA w badaniach nad stresem ekonomicznym wpływającym na kondycję biologiczną populacji ludzkich, [w:] Domański Cz., Baszczyńska A. (red.), Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 271, 85-98.
 • Bis B., Mikulec A. (red.), 2013, Przewodnik do oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych [The outline of the ecological status assessment of rivers in Poland based on the benthic macroinvertebrates assemblages]Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
 • Bis B., Mikulec A., 2013, Typy biocenotyczne rzek Polski oraz wyznaczanie granic klas za pomocą Polskiego Wielometrycznego Wskaźnika Stanu Ekologicznego Rzek MMI PL na podstawie makrobezkręgowców bentosowych (moduł oceny: RIVECOmacro) [The biocenotic types of river ecosystems in Poland and the determination of class boundaries for ecological status assessment by the application of the Polish Multi-Metrics Index MMI PL based on the benthic macroinvertebrates assemblages (the system RIVECOmacro)], [w:] Bis B., Mikulec A. (red.), Przewodnik do oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych, Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 97-112.
 • Kolada A. (red.), Adamczyk M., Bielczyńska A., Bis B., Błachuta J., Błeńska M., Bociąg K., Brzeska-Roszczyk P., Ciecierska H., Dziemian Ł., Gebler D., Hutorowicz A., Jusik Sz., Kutyła S., Mikulec A., Opioła R., Osowiecki A., Panek P., Pasztaleniec A., Picińska-Fałtynowicz J., Piekło B., Prus P., Soszka H., Spich K., Szoszkiewicz K., Tończyk G., Zgrundo A., 2020, Podręcznik do monitoringu elementów biologicznych i klasyfikacji stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Aktualizacja metod [Handbook for the Biological Quality Elements (BQEs) assessment  and ecological status classification of surface waters in Poland. Methodological updating], Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
 • Bis B., Mikulec A., Bielczyńska A., 2020, Makrozoobentos w rzekach [Macrozoobenthos in river ecosystems], [w:] Kolada A. (red.), Podręcznik do monitoringu elementów biologicznych i klasyfikacji stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Aktualizacja metod, Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 113-159.

Temat: Analiza trwania przedsiębiorstw i inne analizy dla województwa łódzkiego

 • Mikulec A., 2006, Zmiany w strukturze gospodarczej województwa łódzkiego w latach 2000-2004, WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE, 4 (539), 39-54.
 • Mikulec A., 2010, Próba delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi na podstawie ruchu wędrówkowego ludności w latach 1989-2008, [w:] Domański Cz., Śmiłowska T. (red.), Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce, Biblioteka WIADOMOŚCI STATYSTYCZNYCH, 63, 102-119.
 • Mikulec A., 2017, Analiza wskaźnikowa trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim, WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE, 11 (678), 29-55.
 • Mikulec A., 2017, Kohortowe tablice trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim – ujęcie kwartalne, [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Taksonomia 28. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 468, 147-160.
 • Mikulec A., 2018, Kohortowe tablice trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim, WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE, 5 (684), 56-77.
 • Mikulec A., Misztal M., 2018, Firms’ duration analysis in Lodzkie Voivodship using a regression tree approach, [in:] Papież M. and Śmiech S. (Eds.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings, 1 (2018), Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 306-315.
 • Mikulec A., 2018, Szacowanie wybranych parametrów rozkładu czasu trwania i warunkowego rozkładu czasu trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim, [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Taksonomia 30. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 507, 169-178.
 • Markowicz I., Mikulec A., 2018, Trwanie przedsiębiorstw w Łodzi i Szczecinie – analiza porównawcza, [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Taksonomia 30. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 507, 151-160.
 • Mikulec A., Misztal M., 2018, Zastosowanie metody rekurencyjnego podziału w analizie trwania przedsiębiorstw województwa łódzkiego, [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Taksonomia 30. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 507, 179-190.
 • Mikulec A., Misztal M., 2018, Does the type of business activity and the enterprise location affect a firm's survival? Results of an analysis for natural persons conducting economic activity in the Łódzkie Voivodship, ECONOMETRICS. EKONOMETRIA. Advances in Applied Data Analysis, 22 (3), 23-40.
 • Mikulec A., 2018, Methods of estimating the mean duration of enterprises and the mean additional duration of enterprises in Lodzkie Voivodship, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL STUDIES, 18 (2) (46/2018), 717-731.
 • Mikulec A., 2019, Przekrojowe tablice trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim, WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE. THE POLISH STATISTICIAN, 2 (64), 17-43.
 • Mikulec A., 2019, The hazard function and its role in a non-parametric duration analysis of enterprises in the Łódzkie Voivodeship, ECONOMETRICS. EKONOMETRIA. Advances in Applied Data Analysis, 23 (3), 59-75.
 • Mikulec A., Misztal M., 2020, Segmentation of enterprises on the basis of their duration using survival trees—results of an analysis for legal persons and organizational entities without legal personality in the łódzkie voivodship, [in:] Jajuga K., Batóg J., Walesiak M. (red.) Classification and Data Analysis. SKAD 2019. Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-030-52348-0_8, 115-128.
 • Mikulec A., 2020, Synteza wyników kohortowych i przekrojowych tablic trwania przedsiębiorstw województwa łódzkiego, (w druku)

Grudzień 2004

Laureat II edycji konkursu „Wycena debiutu” (miejsce 1). Konkurs dziennika gospodarczego (gazety) Puls Biznesu i firmy Techmex – nagroda notebook CA9200.

Konkurs polegał na wytypowaniu oraz uzasadnieniu ceny akcji spółki TVN, sprzedawanych w ofercie publicznej w pierwszym dniu notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych, tj. w dniu 07.12.2004 r.


Maj 2012

Laureat III miejsca w kategorii prac doktorskich (2009-2011) za pracę pt. Zastosowanie metod statystycznych do ocenyy efektywności i klasyfikacji systemów emerytalnych.

XI edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych organizowanego przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej i Gazetę Ubezpieczeniową. Nagrodę ufundował Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

 

Grudzień 2012

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Czesław Domański, Jacek Białek, Katarzyna Bolonek-Lasoń, Artur Mikulec.

Nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe, za książkę: Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne.

 

Kwiecień 2013

Wyróżnienie „Łódzkie Eureka” – Czesław Domański, Jacek Białek, Katarzyna Bolonek-Lasoń, Artur Mikulec. Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne przyznane przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi (X edycja).

Nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe, za książkę: Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne.

 

Lipiec 2013

Laureat konkursu „Wiedza z pasją. Promujemy młodych naukowców”.

II edycja konkursu Portalu Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce (PITWIN) oraz Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach na najlepsze projekty badawcze realizowane przez młodych naukowców.

 

Październik 2013

Medal okolicznościowy Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z okazji 95-lecia Głównego Urzędu Statystycznego oraz Międzynarodowego Roku Statystyki za wkład w rozwój Polskiej Statystyki Publicznej.

 

Wrzesień 2014

Nagroda w konkursie firmy StatSoft – XXIII konferencja naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania (SKAD 2014), 8-10 wrzesień 2014, Międzyzdroje.

 

Październik 2017

Nagroda w konkursie firmy StatSoft – XXVI konferencja naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania (SKAD 2017), 23-25 październik 2017, Kraków.

 

Maj 2018

Nagroda im. Profesora Kazimierza Zająca – Artur Mikulec, Małgorzata Misztal. XII międzynarodowa konferencja naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia, Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, 8-11 maj 2018, Zakopane.

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź