Friday, 5 March 2021, uneven week (09)
The Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz
University of Lodz
Aktualności RSS

Home

ARTUR MIKULEC, PH.D.

SCIENTIFIC INTERESTS:

 • Investment funds, pension funds, pension systems, banks, risk and efficiency
 • Linear ordering methods, cluster analysis
 • Application of statistical methods in biological sciences
 • Duration analysis of enterprises

SCIENTIFIC DEGREES AND TITLES:

1998 – 2003   Master’s degree in Economics, University of Lodz, Informatics and Econometrics (Evaluation of investment
                     efficiency of open pension funds)

2003 – 2004   Postgraduate studies, Investment Advisors, University of Finance and Management in Warsaw

2005 – 2009   Ph.D. Studies in Economics, University of Lodz (Applying the statistical methods to evaluate the efficiency
                     and classification of the pension systems)

POSITIONS AND FUNCTIONS HELD AT THE UNIVERSITY OF LODZ:

2009 – 2010   Assistant, Department of Statistical Methods, Institute of Statistics and Demography

2010 – …        Assistant Professor, Department of Statistical Methods, Institute of Statistics and Demography

OTHER POSITIONS AND FUNCTIONS HELD:

2004 – 2007   Statistician, Statistical Office in Łódź, Analysis Division

2007 – 2010   Senior statistician, Statistical Office in Łódź, Analysis Division

2010              Senior specialist, Statistical Office in Łódź, Centre of Small and Medium-Sized Enterprises

2010 – 2013   Civil servant (1st degree), Statistical Office in Łódź

2013 – 2017   Civil servant (2nd degree), Statistical Office in Łódź

2017 – …        Civil servant (3rd degree), Statistical Office in Łódź

2018 – …        Acting Deputy Director, Statistical Office in Łódź

SELECTED PUBLICATIONS:

Topic: Investment funds, pension funds, pension systems, banks, risk and efficiency

 • Mikulec A., 2004, Zastosowanie wskaźników rentowności portfela inwestycji do oceny działalności funduszy inwestycyjnych akcji (cz. I), NASZ RYNEK KAPITAŁOWY, 6, 82-86.
 • Mikulec A., 2004, Zastosowanie wskaźników rentowności portfela inwestycji do oceny działalności funduszy inwestycyjnych akcji (cz. II), NASZ RYNEK KAPITAŁOWY, 7, 84-87.
 • Mikulec A., 2004, Ocena efektywności inwestowania otwartych funduszy emerytalnych, WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE, 9 (520), 26-39.
 • Mikulec A., 2005, Wpływ przemian demograficznych na system emerytalny na przykładzie Polski i Niemiec, WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE, 12 (535), 52-66.
 • Mikulec A., 2007, Analiza starzenia się ludności w polskich podregionach, WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE, (548), 62-75.
 • Mikulec A., 2007, Ekonomiczne konsekwencje zmian w polskim systemie emerytalnym, [w:] Balcerzak A. P., Górecka D. (red.), Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 137-149.
 • Mikulec A., 2008, Applying the RiskGrade measure in the risk analysis and the efficiency of open pension funds, [w:] Domański Cz., Szymańska A. (eds.), Multivariate statistical analysis. Statistical inference, statistical models and applications, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 216, 413-422.
 • Mikulec A., 2008, Metodologia RiskMetrics jako alternatywne podejście do mierzenia ryzyka aktywów finansowych, [w:] Trzaskalik T. (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko ’07, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 195-210.
 • Mikulec A., 2008, Disparity of expenditures of pension systems in European Union countries, [w:] Starzyńska W., Wiktorowicz J. (eds.), European Integration – sectoral and social approaches, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 224, 213-233.
 • Mikulec A., 2008, Metody analizy rynku OFE w ujęciu dynamicznym, [w:] Tarczyński W. (red.), Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 10, 588-604.
 • Białek J., Mikulec A., 2009, Analiza wartości jednostek uczestnictwa i stóp zwrotu OFE, WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE, 5 (576), 36-57.
 • Chybalski F. (red.), Dębski W., Dybał M., Marcinkiewicz E., Mikulec A., Riedel R., Staniec I., 2009, Otwarte fundusze emerytalne w Polsce. Analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz decyzji członków [Open pension funds in Poland. Analysis of investment activities, finances and members' decisions], Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Mikulec A., 2009, Evaluation of investing efficiency of open pension funds by means of the method of cluster analysis, [w:] Domański Cz. Witaszczyk A. (eds.), Methodological aspects and applications of multivariate statistical analysis, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 225, 327-342.
 • Mikulec A., 2010, Metody rozszerzonej analizy rentowności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych, [w:] Trzaskalik T. (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko ’09, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 167-182.
 • Mikulec A., 2010, Konstrukcja syntetycznego miernika efektywności systemów emerytalnych, [w:] Ronka-Chmielowiec W. (red.), Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 106, 84-92.
 • Mikulec A., 2010, Klasyfikacja systemów emerytalnych krajów UE i EFTA, [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Taksonomia 17. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 107, 276-285.
 • Mikulec A., 2010, Nieklasyczne metody oceny wyników inwestycyjnych na przykładzie otwartych funduszy emerytalnych, [w:] Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 117, 297-306.
 • Mikulec A., 2010, Porównanie efektywności systemów emerytalnych krajów UE i EFTA w 2005 i 2006 r., Przegląd Statystyczny STATISTICAL REVIEW, 57 (2-3), 63-81.
 • Mikulec A., 2011, Statistical analysis of efficiency of the pension systems in EU and EFTA countries, [w:] Domański Cz., Zielińska-Sitkiewicz K. (red.), Methodological aspects of multivariate statistical analysis, statistical models and applications, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 255, 297-306.
 • Domański Cz. (red.), Białek J., Bolonek-Lasoń K., Mikulec A., 2011, Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne [Non-classical methods of evaluation of effectiveness and risk. Open pension funds], PWE, Warszawa.
 • Mikulec A., 2012, Porównanie prywatnie zarządzanych planów emerytalnych – ujęcie OECD, WIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWE, 4, 101-115.
 • Mikulec A., 2012, Efektywność systemów emerytalnych krajów UE i EFTA w latach 2005-2008, [w:] Ronka-Chmielowiec W. (red.), Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 228, 305-315.
 • Mikulec A., 2012, Metody oceny wyników inwestycyjnych przy braku normalności rozkładu stóp zwrotu, [w:] Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 254, 171-180.
 • Mikulec A., 2013, Znormalizowany względem czasu τ wskaźnik Calmara i jego zastosowanie w analizie efektywności inwestycji portfelowych, [w:] Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 323, 212-222.
 • Mikulec A., 2013, Metoda oceny stopnia (nie)efektywności systemów emerytalnych oparta na kwartylach, [w:] Chybalski F., Marcinkiewicz E. (red.), Współczesne zabezpieczenie emerytalne. Wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 101-113.
 • Kuchciak I., Mikulec A., 2017, Świadomość finansowa i inkluzja bankowa osób w wieku 50+ w świetle badań pierwotnych, BEZPIECZNY BANK, 1 (66), 149-173.
Topic: Linear ordering methods, cluster analysis
 • Mikulec A., 2008, Ocena metod porządkowania liniowego w analizie starości demograficznej, WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE, 6 (565), 28-39.
 • Mikulec A., 2009, Wybrane metody klasyfikacji dla dużych baz danych w analizie starzenia się demograficznego ludności w krajach UE i EFTA, [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Taksonomia 16. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 47, 349-357.
 • Mikulec A., 2012, Metody oceny wyniku grupowania w analizie skupień [Evaluation methods for the grouping result in cluster analysis], [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Taksonomia 19. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 242, 460-468.
 • Mikulec A., Kupis-Fijałkowska A., 2012, An empirical analysis of the effectiveness of Wishart and Mojena criteria in cluster analysis, STATISTICS IN TRANSITION, 13 (3), 569-580.
 • Mikulec A., 2012, Analiza skupień z wykorzystaniem programu komputerowego Clustangraphics, [w:] Zieliński Z. E. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce, 214-224.
 • Mikulec A., 2013, Kryterium Mojeny i Wisharta w analizie skupień – przypadek skupień o różnych macierzach kowariancji, [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Taksonomia 20. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 278, 206-215.

Topic: Application of statistical methods in biological sciences

 • Żądzińska E., Rosset I., Domański C., Pawłowski B., Mikulec A., 2008, Can economic stress affect secondary sex ratio in Poland?, ANTHROPOLOGICAL REVIEW, 70 (1), 15-27.
 • Żądzińska E., Rosset I., Mikulec A., Domański C., Pawłowski B., 2011, Impact of economic conditions on the secondary sex ratio in a post-communist economy, HOMO- Journal of Comparative Human Biology, 62 (3), 218-227.
 • Żądzińska E., Domański Cz., Rosset I., Mikulec A., 2012, Zastosowanie modeli ARIMA w badaniach nad stresem ekonomicznym wpływającym na kondycję biologiczną populacji ludzkich, [w:] Domański Cz., Baszczyńska A. (red.), Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 271, 85-98.
 • Bis B., Mikulec A. (red.), 2013, Przewodnik do oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych [The outline of the ecological status assessment of rivers in Poland based on the benthic macroinvertebrates assemblages], Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
 • Bis B., Mikulec A., 2013, Typy biocenotyczne rzek Polski oraz wyznaczanie granic klas za pomocą Polskiego Wielometrycznego Wskaźnika Stanu Ekologicznego Rzek MMI PL na podstawie makrobezkręgowców bentosowych (moduł oceny: RIVECOmacro) [The biocenotic types of river ecosystems in Poland and the determination of class boundaries for ecological status assessment by the application of the Polish Multi-Metrics Index MMI PL based on the benthic macroinvertebrates assemblages (the system RIVECOmacro)], [w:] Bis B., Mikulec A. (red.), Przewodnik do oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych, Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 97-112.
 • Kolada A. (red.), Adamczyk M., Bielczyńska A., Bis B., Błachuta J., Błeńska M., Bociąg K., Brzeska-Roszczyk P., Ciecierska H., Dziemian Ł., Gebler D., Hutorowicz A., Jusik Sz., Kutyła S., Mikulec A., Opioła R., Osowiecki A., Panek P., Pasztaleniec A., Picińska-Fałtynowicz J., Piekło B., Prus P., Soszka H., Spich K., Szoszkiewicz K., Tończyk G., Zgrundo A., 2020, Podręcznik do monitoringu elementów biologicznych i klasyfikacji stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Aktualizacja metod [Handbook for the Biological Quality Elements (BQEs) assessment  and ecological status classification of surface waters in Poland. Methodological updating], Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
 • Bis B., Mikulec A., Bielczyńska A., 2020, Makrozoobentos w rzekach [Macrozoobenthos in river ecosystems], [w:] Kolada A. (red.), Podręcznik do monitoringu elementów biologicznych i klasyfikacji stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Aktualizacja metod, Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 113-159.

Topic: Duration analysis of enterprises and other analyses for Łódzkie Voivodship

 • Mikulec A., 2006, Zmiany w strukturze gospodarczej województwa łódzkiego w latach 2000-2004, WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE, 4 (539), 39-54.
 • Mikulec A., 2010, Próba delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi na podstawie ruchu wędrówkowego ludności w latach 1989-2008, [w:] Domański Cz., Śmiłowska T. (red.), Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce, Biblioteka WIADOMOŚCI STATYSTYCZNYCH, 63, 102-119.
 • Mikulec A., 2017, Analiza wskaźnikowa trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim, WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE, 11 (678), 29-55.
 • Mikulec A., 2017, Kohortowe tablice trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim – ujęcie kwartalne, [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Taksonomia 28. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 468, 147-160.
 • Mikulec A., 2018, Kohortowe tablice trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim, WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE, 5 (684), 56-77.
 • Mikulec A., Misztal M., 2018, Firms’ duration analysis in Lodzkie Voivodship using a regression tree approach, [in:] Papież M. and Śmiech S. (Eds.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings, 1 (2018), Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 306-315.
 • Mikulec A., 2018, Szacowanie wybranych parametrów rozkładu czasu trwania i warunkowego rozkładu czasu trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim, [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Taksonomia 30. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 507, 169-178.
 • Markowicz I., Mikulec A., 2018, Trwanie przedsiębiorstw w Łodzi i Szczecinie – analiza porównawcza, [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Taksonomia 30. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 507, 151-160.
 • Mikulec A., Misztal M., 2018, Zastosowanie metody rekurencyjnego podziału w analizie trwania przedsiębiorstw województwa łódzkiego, [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Taksonomia 30. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 507, 179-190.
 • Mikulec A., Misztal M., 2018, Does the type of business activity and the enterprise location affect a firm's survival? Results of an analysis for natural persons conducting economic activity in the Łódzkie Voivodship, ECONOMETRICS. EKONOMETRIA. Advances in Applied Data Analysis, 22 (3), 23-40.
 • Mikulec A., 2018, Methods of estimating the mean duration of enterprises and the mean additional duration of enterprises in Lodzkie Voivodship, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL STUDIES, 18 (2) (46/2018), 717-731.
 • Mikulec A., 2019, Przekrojowe tablice trwania przedsiębiorstw w województwie łódzkim, WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE. THE POLISH STATISTICIAN, 2 (64), 17-43.
 • Mkulec A., 2019, The hazard function and its role in a non-parametric duration analysis of enterprises in the Łódzkie Voivodeship, ECONOMETRICS. EKONOMETRIA. Advances in Applied Data Analysis, 23 (3), 59-75.
 • Mikulec A., Misztal M., 2020, Segmentation of enterprises on the basis of their duration using survival trees—results of an analysis for legal persons and organizational entities without legal personality in the łódzkie voivodship, [in:] Jajuga K., Batóg J., Walesiak M. (red.) Classification and Data Analysis. SKAD 2019. Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-030-52348-0_8, 115-128.
 • Mikulec A., 2020, Synteza wyników kohortowych i przekrojowych tablic trwania przedsiębiorstw województwa łódzkiego, (in print).

AWARDS AND DISTINCTIONS:

December 2004

The winner of the 2nd edition of the “Wycena debiutu” Competition (1st place). Economic journal (newspaper) Puls Biznesu and Techmex company competition – CA9200 notebook prize.

The competition consisted in the selection and substantiation of the price of the TVN shares sold in the public offering on the first day of listing on the Warsaw Stock Exchange, i.e. on 07.12.2004.


May 2012

The winner of the 3rd place in the category of doctoral dissertations (2009-2011) for the work titled: Applying the statistical methods to evaluate the efficiency and classification of the pension systems.

11th edition of the competition for the best doctoral dissertation, master’s, bachelor’s and postgraduate thesis in the field of economic and social insurance organized by the Insurance Ombudsman, the Insurance Education Foundation and the magazine Gazeta Ubezpieczeniowa. The prize was funded by the Polish Social Insurance Institution (ZUS).

 

December 2012

The Award of the Minister of Science and Higher Education – Czesław Domański, Jacek Białek, Katarzyna Bolonek-Lasoń, Artur Mikulec.

The team award for scientific achievements, for the book: Non-classical methods of evaluation of effectiveness and risk. Open pension funds.

 

April 2013

The “Łódzkie Eureka” distinction – Czesław Domański, Jacek Białek, Katarzyna Bolonek-Lasoń, Artur Mikulec. The prize for outstanding scientific, artistic and technical achievements awarded by the Council for Higher Education and Science at the President of the City of Lodz (10th edition).

The team award for scientific achievements, for the book: Non-classical methods of evaluation of effectiveness and risk. Open pension funds.

 

July 2013

The winner of the “Wiedza z pasją. Promujemy młodych naukowców” Competition. 

The second edition of the Innovative Knowledge Transfer Portal (PITWIN) and the Higher School of Commerce Bolesław Markowski in Kielce competition for the best research projects carried out by young scientists.

 

October 2013

Occasional medal of the President of the Central Statistical Office on the occasion of the 95th anniversary of the Central Statistical Office and the International Year of Statistics for contribution to the development of Polish Public Statistics.

 

September 2014

The prize in the StatSoft company competition – The 23rd scientific conference of the Classification and Data Analysis Section of the Polish Statistical Association: classification and data analysis – theory and application (SKAD 2014), 8-10 September 2014, Międzyzdroje.

 

October 2017

The prize in the StatSoft company competition – The 26th scientific conference of the Classification and Data Analysis Section of the Polish Statistical Association: classification and data analysis – theory and application (SKAD 2017), 23-25 October 2017, Kraków.

 

May 2018

The Professor Kazimierz Zając Prize – Artur Mikulec, Małgorzata Misztal. The 12th Professor Aleksander Zeliaś International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, 8-11 May 2018, Zakopane.

Up
printable version
Copyright © 2012 The Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz
strony internetowe Łódź