Czwartek, 30 czerwca 2022, tydzień parzysty (26)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

terminarz.jpgkalendarz.jpg

KIERUNKI STUDIÓW

Informatyka i ekonometria to nowoczesny kierunek studiów ekonomicznych, który zorientowany jest na kształcenie profesjonalistów w zakresie  analizy i zarządzania danymi oraz projektowania i obsługi systemów informatycznych. Głównym zadaniem wykładowców jest przekazanie studentom zasad logicznego myślenia oraz rozwinięcie w nich umiejętności analitycznych, mających służyć efektywnemu rozwiązywaniu problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych. Celem jest nie tylko realizacja założonego programu studiów, ale też przygotowanie studentów do dalszej kariery zawodowej poprzez kształtowanie kompetencji takich jak kreatywność myślenia, przedsiębiorczość, zdolność efektywnej współpracy w grupie, czy samodzielność rozwiązywania problemów.

Kierunek Informatyka i Ekonometria posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Początki kierunku Informatyka i Ekonometria sięgają 1965 r., kiedy to z inicjatywy profesora Władysława Welfe, powołano kierunek Ekonometria, bez wyodrębnionych specjalizacji tematycznych. Następnie w 1973 roku kierunek ten został przekształcony w Cybernetykę Ekonomiczną i Informatykę. W ramach tego kierunku oferował studentom wybór 3 specjalności: Ekonometrii i statystyki, Przetwarzania danych i rachunkowości oraz Badań operacyjnych. W takiej postaci działał przez niemal 20 kolejnych lat. Rok 1992 przyniósł kolejną zmianę nazwy na Informatykę i Ekonometrię, która funkcjonuje do dziś. W ramach kierunku powołano wówczas 4 specjalności, w tym: Statystykę i demografię (Statystyka w zarządzaniu ryzykiem; obecnie: Metody analizy danych), Ekonometrię, Informatykę ekonomiczną (Informatyka ekonomiczna i multimedia) oraz Komputerowe metody badań operacyjnych (od 2008 roku Optymalizacja decyzji menadżerskich).

Wraz z wprowadzeniem Systemu Bolońskiego do polskiego szkolnictwa wyższego, kiedy to dotychczas 5-letnie studia magisterskie zostały rozdzielone na 3-letnie studia I stopnia oraz 2-letnie studia II stopnia. Obecnie w ramach studiów licencjackich cały czas funkcjonują 4 wymienione specjalności. Na II stopniu Informatyki i Ekonometrii studenci mają możliwość wybrania jednej z dwóch specjalności: Informatyka lub Analityka Gospodarcza. 

Program kierunku uwzględnia potrzeby współczesnego rynku pracy i tym samym od wielu lat absolwenci Informatyki i Ekonometrii z powodzeniem znajdują zatrudnienie w wielu jego gałęziach. Przede wszystkim pracują jako specjaliści analizy danych, rynków kapitałowych i finansowych, projektanci i analitycy systemów informatycznych oraz analitycy bankowi. Analiza losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych w Łodzi wykazuje, że zdecydowanie szybciej awansują na stanowiska kierownicze i menadżerskie w porównaniu z innymi. Ponadto, chętniej kontynuują dalszą edukację na specjalistycznych kursach, studiach podyplomowych i doktoranckich, częściej podejmują pracę zagranicą, a także charakteryzują się większą elastycznością zawodową i wykazują wyższą skłonność do otwieraniu własnych przedsiębiorstw.

Inicjatywa uruchomienia projektu European Master in Official Statistics (EMOS) została podjęta przez Europejski Urząd Statystyczny (ang. European Statistical Office, Eurostat) oraz Europejski System Statystyczny (ang. European Statistical System, ESS) w 2014  roku. Główną ideą EMOS jest kształcenie na uczelniach wyższych znajdujących się w krajach członkowskich i kandydujących do Unii Europejskiej oraz w obrębie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, wysokiej klasy specjalistów w zakresie lokalnej i europejskiej Statystyki Publicznej, ale też do zarządzania w warunkach dynamicznie zmieniających się możliwości informacyjnych i technik informatycznych. EMOS stawia sobie również za cel zmniejszenie luki kompetencyjnej absolwentów uczelni w zakresie umiejętności wykorzystywania informacji statystycznej w gremiach podejmujących istotne decyzje społeczne, gospodarcze i polityczne

Przyznanie certyfikatu EMOS programowi studiów II stopnia, umożliwia Studentom uzyskanie podwójnego dyplomu ukończenia studiów. Wybierając taką ścieżkę kształcenia, a następnie składając i broniąc pracę magisterską na certyfikowanej uczelni, Absolwenci równocześnie, oprócz dyplomu rodzimej uczelni, otrzymują tytuł magistra European Master in Official Statistics nadawany przez Eurostat i ESS. Projekt opiera się na aktywnej współpracy między uniwersytetami oraz politechnikami a krajowymi urzędami statystycznymi, bankami centralnymi, organizacjami rządowymi, samorządowymi, podmiotami pozarządowymi oraz wszelkimi innymi służbami i podmiotami Statystyki Publicznej. Celem połączenia działań społeczności akademickiej z praktykami z tej dziedziny jest stworzenie wyspecjalizowanej ścieżki kształcenia już na etapie studiów magisterskich. Współpraca ma kilka wymiarów, w tym przygotowanie programów kształcenia oraz prowadzenie zajęć. Praktycy wspierają proces dydaktyczny, w szczególności wprowadzając do programu kształcenia zagadnienia dotyczące aktualnych problemów metodologicznych i aplikacyjnych w oparciu o swoje prace i doświadczenia. Jednocześnie, studiowaniu towarzyszą dedykowane praktyki, organizowane i zarządzane przed podmioty Statystyki Publicznej, przede wszystkim Główny Urząd Statystyczny i regionalne Urzędy Statystyczne. Ich celem jest wsparcie zarówno seminarium magisterskiego, jak i praktycznego rozwoju Studenta, a tym samym stworzenie podstawy doświadczenia zawodowego dla absolwenta EMOS.

Europejski wymiar ścieżki kształcenia EMOS, umożliwia również współtworzenie i rozwój sieci akademickiej (EMOS Network), w ramach której uniwersytety wymieniają się doświadczeniami dydaktycznymi, omawiają najlepsze praktyki dotyczące współpracy z oficjalnymi jednostkami statystycznymi i bieżące potrzeby czy trudności w funkcjonowaniu programu. Atutem EMOS Network jest także wymiana Studentów, kadry akademickiej, kursów oraz integracja młodych statystyków już na etapie akademickim. ESS i Eurostat są inicjatorami i głównymi beneficjentami projektu, ponieważ wychodzi on naprzeciw potrzebom kadrowym Statystyki Publicznej, zarówno w wymiarze lokalnym jak i europejskim. Z założenia, Absolwenci EMOS posiadają specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną, która umożliwi im dalsze budowanie ścieżki zawodowej w obszarze statystyki, w szczególności poprzez podjęcie pracy w jednostkach Statystyki Publicznej jak GUS czy Eurostat.

 

Certyfikat EMOS jest przyznawany przez Komitet Europejskiego Systemu Statystycznego (ang. European Statistical System Committee, ESSC) na 4 lata, z możliwością przedłużenia, po spełnieniu wymogów jakości kształcenia EMOS.

 

Więcej informacji na temat EMOS można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/what-emos_en

lub na portalu Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS):

https://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/about-us/emos.

W 2018 roku, Instytut Statystyki i Demografii UŁ, odpowiedział na zaproszenie opublikowane przez Eurostat  do składania wniosków o przystąpienie do programu EMOS i złożył do rozpatrzenia kandydaturę programu specjalności Analityka gospodarcza na kierunku Informatyka i Ekonometria.  W lutym 2019 roku, po pozytywnej rekomendacji Rady EMOS, Komitet Europejskiego Systemu Statystycznego przyznał Uniwersytetowi Łódzkiemu certyfikat EMOS.

Począwszy od roku akademickiego 2019/2020 studenci studiów II stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria realizowanych na Uniwersytecie Łódzkim, poprzez wybór specjalności Analityka Gospodarcza i przystąpienie do ścieżki kształcenia EMOS, będą mieli możliwość broniąc pracę magisterską uzyskać równolegle dwa dyplomy: Uniwersytetu Łódzkiego oraz   Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS) przy udziale Eurostat.

 

Obecnie sieć EMOS składa się z 32 certyfikowanych programów w 19 krajach. Więcej informacji na temat uniwersytetów akredytowanych można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/emos-labelled-universities_en.

Wszystkich studentów zainteresowanych profesjonalnym kształceniem z zakresu statystyki oraz dołączeniem do międzynarodowej sieci uniwersytetów i podmiotów Statystyki Publicznej, zapraszamy do zapoznania się z ofertą ścieżki kształcenia EMOS na kierunku Informatyka i Ekonometria!

Szczegółowy opis kierunku oraz specjalności, wraz ze szczegółowym zestawieniem realizowanych przedmiotów, dostępny jest na stronie kierunku Informatyka i Ekonometria. Poniżej została przedstawiona i omówiona wizualizacja przedmiotów dla ścieżki kształcenia EMOS.

Na I semestrze studiów ścieżka EMOS skierowana jest na Metodę Reprezentacyjną, Wielowymiarową analizę statystyczną oraz Wskaźniki rozwoju społeczno-ekonomicznego. Zagadnieniom stricte statystycznym towarzyszą także inne przedmioty spełniające główne wymogi efektów kształcenia EMOS: Prognozowanie ekonometryczne i symulacje, Badania operacyjne stosowane oraz Metodyki wytwarzania oprogramowania. Przedmioty realizowane w semestrze II, wpisujące się w rdzeń kształcenia EMOS to:  Systemy zbierania i opracowywania danych statystycznych, Metody klasyfikacji danych i analizy dyskryminacyjnej, Analiza procesów demograficznych, Zaawansowane metody analiz sektorowych, Źródła danych statystyki publicznej, Zaawansowane metody ekonometryczne.  W semestrze III odpowiednio: Statystyka Publiczna - regulacje krajowe i międzynarodowe, Metody analizy danych niekompletnych, Metody analizy danych przestrzennych, Zastosowania  metod statystycznych  w ekonomii, stanowią przedmioty wiodące, a wśród kursów dodatkowo wpisujących się w wymogi efektów kształcenia EMOS znajdują się: Mikroekonometria, Ekonometria finansowa i Modelowanie gospodarki narodowej. W semestrze IV odbywa się konwersatorium w języku obcym w obszarze tematycznym Statystyki Publicznej: Official Statistics Applications.

W kolorze ciemnozielonym w wizualizacji została zaznaczona ścieżka seminarium magisterskiego wraz z egzaminem dyplomowym. II Semestr to czas rozpoczęcia seminarium i pracy nad dysertacją. Student po sprecyzowaniu tematu pracy magisterskiej, pracuje nad nią w Semestrze II i III, natomiast Semestr IV  dedykowany jest finalizacji pracy i praktykom, których tematyka powinna odpowiadać zagadnieniom podejmowanym w pracy magisterskiej.

Oficjalna strona EMOS Głównego Urzędu Statystycznego: https://emos.stat.gov.pl/.

 

Koordynator ds. współpracy Urzędu Statystycznego w Łodzi z EMOS UŁ:

dr Artur Mikulec, Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi


 

 

Kierownik projektu EMOS UŁ: dr hab. Alina Jędrzejczak, prof. UŁ

Koordynator ds. treści programowych EMOS UŁ: dr hab. Aleksandra Baszczyńska

Koordynator ds. realizacji projektu EMOS UŁ: mgr Aleksandra Kupis-Fijałkowska


Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź