Sobota, 16 stycznia 2021, tydzień parzysty (02)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

terminarz.jpgkalendarz.jpg

AKTUALNOŚCI

Nowa Wiadomość

W imieniu Polskiego Towarzystwa Statystycznego (PTS) z najgłębszym żalem i z poczuciem niepowetowanej straty powiadamiamy o odejściu jednego z najbardziej zasłużonych jego członków, naszego serdecznego przyjaciela i wybitnego specjalisty, niestrudzonego animatora aktywności środowiska statystyki publicznej w Polsce

WIESŁAWA ŁAGODZIŃSKIEGO

bez reszty oddanego działalności samego Towarzystwa od momentu jego reaktywacji w 1981 r., w czym aktywnie uczestniczył, jak też realizacji jego statutowej misji związanej z doskonaleniem i popularyzowaniem dorobku i znaczenia statystyki publicznej jako źródła informacji niezbędnej dla funkcjonowania gospodarki i państwa, oraz w życiu prywatnym, pełniąc przy tym odpowiedzialne funkcje zarówno we władzach PTS, którego był długoletnim Wice-Prezesem, jak i w Głównym Urzędzie Statystycznym, m. in., jako wieloletni Rzecznik Prezesa GUS ( w l. 2007-2011).

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Za Polskie Towarzystwo Statystyczne: Waldemar Tarczyński, Czesław Domański, W. O.

Opublikowane: 28-12-2020

XXXIX Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2020

Szanowni Państwo,

ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie oraz wytyczne dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, Komitet Organizacyjny XXXIX Konferencji Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2020 podjął decyzję o odwołaniu konferencji w roku 2020.

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji w 2021 roku.

 

W dniach 16-18 listopada 2020 r.  na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905r. 41 odbędzie się  XXXIX międzynarodowa konferencja naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2020 (The 39th International Scientific Conference on Multivariate Statistical Analysis MSA 2020).  Organizatorem konferencji jest Katedra Metod Statystycznych we współpracy z Instytutem Statystyki i Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, Polskim Towarzystwem Statystycznym, oddział w Łodzi oraz Komitetem Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji MSA 2020 jest prof. dr hab. Czesław Domański. Komitet Organizacyjny konferencji pracuje w składzie: dr hab. Alina Jędrzejczak, prof. UŁ (przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego), dr Małgorzata Misztal, dr Artur Mikulec oraz dr hab. Aleksandra Baszczyńska (sekretarze naukowi Komitetu Organizacyjnego).

Zapraszamy na stronę konferencji     https://sites.google.com/view/msa-lodz  

Opublikowane: 20-05-2020

XXXVIII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2019

W dniach 4-6 listopada 2019 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 16/18 odbyła się XXXVIII międzynarodowa konferencja naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2019 (The 38th International Scientific Conference on Multivariate Statistical Analysis MSA 2019).  Organizatorem konferencji była Katedra Metod Statystycznych we współpracy z Instytutem Statystyki i Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, Polskim Towarzystwem Statystycznym, oddział w Łodzi oraz Komitetem Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Finansowego wsparcia w organizacji konferencji udzielili: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Organizacja międzynarodowej konferencji "Multivariate Statistical Analysis 2019 (MSA 2019)" -zadanie finansowane w ramach umowy 712/P-DUN/202019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę), Polska Akademia Nauk oraz  StatSoft Polska.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji MSA 2019 jest prof. dr hab. Czesław Domański. Komitet Organizacyjny konferencji pracował w składzie: dr hab. Alina Jędrzejczak, prof. UŁ (przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego), dr hab. Aleksandra Baszczyńska oraz dr hab. Katarzyna Bolonek-Lasoń (sekretarze naukowi Komitetu Organizacyjnego).

Główne cele XXXVIII konferencji Wielowymiarowa Analiza Statystyczna to przede wszystkim prezentacja najnowszych osiągnięć z zakresu wielowymiarowej analizy statystycznej oraz wymiana doświadczeń, będących wynikiem jej stosowania.

  W konferencji brali udział przedstawiciele 19 ośrodków naukowych i akademickich
w Polsce: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Łodzi i Poznaniu, a także goście z Włoch i Niemiec. W trakcie konferencji odbyło się 15 sesji (plenarnych i panelowych), na których wygłoszono 42 referaty. Referaty wygłoszone na konferencji, po dokonaniu akceptacji przez Komitet Naukowy oraz po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji będą opublikowane
w następujących czasopismach: Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, Econometrics Ekonometria Advances in Applied Data Analysis, Przegląd Statystyczny, Statistics in Transition New Series, Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician.

    Następna edycja konferencji XXXIX konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2020 (Multivariate Statistical Analysis MSA 2020) odbędzie się w dniach 16 – 18 listopada 2020 r. w Łodzi. Przewodniczącym Komitetu Naukowego będzie prof. dr hab. Czesław Domański, przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego dr hab. Alina Jędrzejczak, prof. UŁ natomiast sekretarzem naukowym Komitetu Organizacyjnego dr Małgorzata Misztal.

Zapraszamy na stronę konferencji https://sites.google.com/view/msa-lodz

Opublikowane: 18-01-2020

Promocja EMOS na EKSOCu

W dniu 21 października 2019 r. na Wydziale Ekonomiczno -Socjologicznym odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne ze Studentami dotyczące ścieżki kształcenia EMOS w Uniwersytecie Łódzkim (EMOS UŁ). W spotkaniu uczestniczyli studenci kierunku Informatyka i Ekonometria, pracownicy Instytutu Statystyki i Demografii UŁ oraz przedstawiciele lokalnego partnera EMOS UŁ -Urzędu Statystycznego w Łodzi.

 Podczas spotkania omówiono główne cele EMOS, organizację ścieżki EMOS w UŁ, przedstawiono Zespół EMOS UŁ, który pod kierownictwem dr hab. Aliny Jędrzejczak, prof. UŁ odpowiedzialny będzie za realizację projektu.  Program tego wydarzenia był następujący:

 Wygłoszone zostały 3 mini-wykłady dotyczące wizualizacji danych:

  • Graficzna prezentacja danych w środowisku R i w programie Mathematica - dr hab. Jacek Białek, prof. UŁ, ISiD UŁ;
  • Zasoby statystyki publicznej. Graficzna prezentacja danych - Anna Luchowska, ŁOBR, Urząd Statystyczny w Łodzi
  • Interaktywna wizualizacja danych - dr hab. Agnieszka Rossa, prof. UŁ, ISiD UŁ.

 Następnie dr Kamil Kruszyński poprowadził ze studentami dyskusję na temat:

  • EMOS w planowaniu ścieżki kariery.

Na końcu spotkania ogłoszono konkurs ISD Visual Challenge, Studenci zostali zaproszeni do przygotowania infografiki dotyczącej projektu EMOS (szczegóły w ulotce konkursowej)

Spotkanie prowadziła mgr Aleksandra Kupis-Fijałkowska, ISiD UŁ-koordynator ds. realizacji projektu EMOS UŁ.

Opublikowane: 01-11-2019

Konkurs dla studentów- Visual Challange (zmiana terminu nadsyłania prac)

emos3355.jpg

 

 

W dniu 21 października 2019 r. na Wydziale Ekonomiczno -Socjologicznym UŁ odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące ścieżki kształcenia EMOS UŁ. Podczas spotkania Instytut Statystyki i Demografii UŁ we współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi, ogłosił Konkurs ISD Visual Challenge dotyczący projektu EMOS. Wszystkie szczegóły konkursu opisane zostały w ulotce konkursowej.

Opublikowane: 01-11-2019

XXXVIII Konferencja Naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna (WAS 2019)

W dniach 4-6 listopada 2019 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi odbędzie się konferencja naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2019. Organizatorami konferencji są: Instytut Statystyki i Demografii UŁ, Katedra Metod Statystycznych UŁ, Polskie Towarzystwo Statystyczne (PTS) oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. 

Głównymi celami konferencji są m.in. tworzenie forum wymiany poglądów na temat dalszych kierunków rozwoju metod statystycznych, upowszechnianie wiedzy z zakresu statystyki publicznej, analizy danych oraz zastosowania metod statystycznych w innych dyscyplinach naukowych, zwłaszcza ekonomii i finansach, prezentacja nowych zastosowań metod statystycznych oraz możliwości programów statystycznych. Główne obszary tematyczne konferencji to: rozkłady wielowymiarowe, testy statystyczne, metody nieparametryczne, analiza czynnikowa, analiza skupień, analiza dyskryminacyjna, analiza wariancji i regresji, metody bayesowskie, analizy Monte Carlo, data mining, procedury odporne, analiza danych cenzurowanych, analizy stochastyczne oraz zastosowanie metod statystycznych w naukach ekonomicznych, marketingu, finansach, ubezpieczeniach, rynku kapitałowym, zarządzaniu ryzykiem oraz zastosowaniu m.in. w medycynie i opiece zdrowotnej. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji zamieszczone są na stronie MSA 2019.


Sekretariat konferencji WAS 2019

dr hab. Aleksandra Baszczyńska

dr hab. Katarzyna Bolonek-Lasoń

Katedra Metod Statystycznych

Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź

nr tel.: 48 42 635 51 77, 48 42 635 51 82

 

Opublikowane: 18-10-2019

Projekt EMOS

Pod patronatem Eurostatu od kilu lat rozwija się międzynarodowy projekt European Master in Official Statistics (EMOS). Celem EMOS jest wykształcenie wysokokwalifikowanej kadry przygotowanej do pracy na poziomie europejskim, przy czym chodzi tu o specjalistów nie tylko dla służb statystycznych, ale także dla zarządzania organizacjami, które wykorzystują informację statystyczną do podejmowania ważnych decyzji gospodarczych, społecznych i politycznych.
    Zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie zgłaszają urzędy i instytuty statystyczne, bank centralny i inne organizacje uprawnione do prowadzenia badań statystycznych.
    Instytut Statystyki i Demografii, w tym Katedra Metod Statystycznych, reprezentuje nasz Wydział w staraniach o EMOS Label, co w perspektywie pozwoliłby studentom kierunku Informatyka i Ekonometria na uzyskanie podwójnego dyplomu – UŁ w zakresie ekonomii i Eurostatu w zakresie statystyki publicznej.

Więcej: https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/emos_en

Zapraszamy również do zapoznania się z oficjalną stroną Głównego Urzędu Statystycznego poświęconą EMOS:

https://emos.stat.gov.pl/

 

Opublikowane: 25-03-2018

XXVI Konferencja Naukowa pt. „Ekonometria i statystyka w procesie edukacji ekonomicznej”

Serdecznie zapraszamy na XXVI Konferencję Naukową pt. „Ekonometria i statystyka w procesie edukacji ekonomicznej”, która organizowana jest przez Instytut Statystyki i Demografii oraz Instytut Ekonometrii Uniwersytetu Łódzkiego. Odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2017r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym przy ul. Rogowskiej 26.

Konferencja stanowi forum wymiany doświadczeń naukowo – badawczych nauczycieli akademickich, zarówno doświadczonych jak i rozpoczynających swoją karierę naukową. 

Tematyka konferencji obejmuje komunikację wiedzy statystycznej, selektywny przekaz informacji, metody poprawy jakości oszacowań oparte na zintegrowanych danych, dylematy i wyzwania big data, zaawansowane metody statystyczne i ekonometryczne w naukach ekonomicznych, problemy jakości nauczania w szkolnictwie wyższym, programy nauczania przedmiotów ilościowych na wybranych kierunkach ekonomicznych oraz metody ilościowe w społeczeństwie informatycznym.

Wykład zaproszony na konferencji wygłosi m. in. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dr Dominik Rozkrut.

Opublikowane: 25-05-2017

XXXV Konferencja Naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna

plakat-msa-2016.jpg

Głównymi celami XXXV Konferencji Naukowej Wielowymiarowa Analiza Statystyczna są prezentacja najnowszych osiągnięć z zakresu wielowymiarowej analizy statystycznej oraz wymiana doświadczeń, będących wynikiem jej stosowania.

Konferencja odbędzie się w dniach 7 - 9 listopada 2016 r. w Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym UŁ przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi.

Opublikowane: 21-06-2016

Podsumowanie III KONKURSU ”STATYSTYKA WOKÓŁ NAS”

201604_podsumowanie_iii_swn_10klowfqwibgpc785hlxs.jpg

Uroczyste podsumowanie trzeciej edycji KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH: ”STATYSTYKA WOKÓŁ NAS”  odbyło się w piątek, 15 kwietnia 2016 roku, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.  Uroczystość poprowadziła dr hab. Alina Jędrzejczak, profesor UŁ, Dyrektor Instytutu Statystyki i  Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Statystycznego Oddział w Łodzi. W ramach podsumowania konkursu, uczestnicy wysłuchali krótkiego wykładu  przygotowanego przez pracowników Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Łodzi pt.: „Zasoby statystyki publicznej” oraz prelekcji dra Dariusz Parysa z Katedry Metod Statystycznych pt. dowodzącej, że matematyka może być zabawna, poprowadzonej  przez pracowników nauki  Instytutu Statystyki i Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, na podstawie przykładów z rachunku prawdopodobieństwa.

Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody, organizatorzy zaś zaprosili szkoły biorące udział w przedsięwzięciu do udziału w IV edycji konkursu.

Opublikowane: 10-06-2016

KONKURS ”STATYSTYKA WOKÓŁ NAS”

Uwzględniając rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa na aktualne informacje statystyczne, a także wszechstronne analizy procesów zachodzących w gospodarce, mając również na względzie fakt, że edukacja statystyczna oraz nauka o informacji stanowią ważny element budowy nowoczesnego, obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego proponujemy młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych konkurs: „STATYSTYKA WOKÓŁ NAS”. Wyniki konkursu dostępne na stronie

 

Opublikowane: 08-04-2016

SKAD 2016

Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Katedra Metod Statystycznych Uniwersytetu Łódzkiego mają zaszczyt zaprosić na Jubileuszową XXV Konferencję Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXX Konferencję Taksonomiczną) nt. „Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania”,  która odbędzie się w dniach 19-21 września 2016 roku  w Bełchatowie link do konferencji:  http://konferencjaskad.syskonf.pl/

Opublikowane: 08-02-2016

Konferencja „Potencjał Wiedzy – Szansa na Efektywne Zarządzenie Procesem”

maly-plakat-potencjal-wiedzy.jpg

Katedra Metod Statystycznych UŁ kierowana przez prof. dra hab. Czesława Domańskiego organizuje w dniach 2–3 czerwca 2016 r. I Ogólnopolską Konferencję Łączącą Naukę z Przemysłem pt. „Potencjał Wiedzy – Szansa na Efektywne Zarządzanie Procesami”.  Więcej informacji na stronie

Misją konferencji jest zwiększenie potencjału wiedzy studentów w kierunku pożądanym przez środowisko biznesowe oraz zwiększenie jej efektywnego wykorzystania w praktyce, zarówno przez wielkie międzynarodowe korporacje, jak i sektor małych i średnich firm. Dążymy do zwiększenia konkurencyjności na rynku międzynarodowym, zarówno absolwenta kształconego przez polskie uczelnie, jak i polskich przedsiębiorstw.

Opublikowane: 08-02-2016

Prof. Edward Rosset

Edward Rosset (1897-1989) – polski demograf, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, członek Polskiej Akademii Nauk. Założyciel i wieloletni przewodniczący Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Twórca i naczelny redaktor "Studiów Demograficznych".

W 1922r. ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, zaś w 1947r. uzyskał stopień doktora. W latach
1922 - 1950 zatrudniony jako naczelnik Wydziału Statystycznego Zarządu Miejskiego Łodzi, był jednocześnie starszym asystentem w łódzkim oddziale Wolnej Wszechnicy Polskiej (1929-1939). Związany z Towarzystwem Uniwersytetu Robotniczego (TUR) oraz Stowarzyszeniem Wolnomyślicieli Polskich. W czasie II wojny światowej ukrywał się w Warszawie.

Po zakończeniu wojny brał udział w tworzeniu Uniwersytetu Łódzkiego. Uzyskał stopień docenta (1954), profesora nadzwyczajnego (1958) i zwyczajnego (1963). Kierował Katedrą Statystyki, następnie Demografii i Statystyki UŁ (1945–1968). Był prorektorem Uniwersytetu (1961–1965), profesorem tegoż Uniwersytetu (1958–1968), następnie zaś profesorem emerytowanym (od 1968). Związany z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Łodzi, był jej pracownikiem naukowo-dydaktycznym (1949–1961) oraz rektorem (1957–1961). Był członkiem korespondencyjnym (od 1962) i rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk (od 1976), a także twórcą i redaktorem naczelnym "Studiów Demograficznych", założycielem i wieloletnim przewodniczącym Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Należał do Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej i Czechosłowackiego Towarzystwa Demograficznego przy Czechosłowackiej Akademii Nauk. Przewodniczył Radzie Naukowo-Ekonomicznej miasta Łodzi (1957–1962).

Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim (1929)i Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy I i II klasy, Złotym Krzyżem Zasługi dwukrotnie) oraz Medalem Uniwersytetu Łódzkiego.

Czytelników zachęcamy do przeczytania portretu profesora Edwarda Rosseta sporządzonego przez Jerzego T. Kowaleskiego oraz Włodzimierza Obraniaka w książce „Statystycy polscy” (wyd. GUS oraz PTS, Warszawa 2012) oraz w pozycji “Profesor Edward Rosset: demograf i statystyk - w setną rocznicę urodzin” (materiały na Konferencję Jubileuszową, Łódź, 27-28 listopada 1997r., red. tomu Jerzy T. Kowaleski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997).

Opublikowane: 08-02-2016

Wyróźnienie dla dr Marty Małeckiej

Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego - IV edycja

W dniu 15 października 2015 r. podczas drugiego dnia IV Polskiego Kongresu Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2015, organizowanego w Warszawie przez Instytut Allerhanda, pod honorowym patronatem Komisji Nadzoru Finansowego  zostały ogłoszone wyniki IV edycji konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. 

Nagrodę w konkursie w wysokości 15 tysięcy złotych Kapituła Konkursu pod kierownictwem Prof. Lesława Gajka - Zastępcy Przewodniczącego KNF przyznała dr. Robertowi Jóźwiakowi za pracę pt. Wykorzystanie matematycznych technik decyzyjnych do optymalizacji miejsca i sposobu opodatkowania dochodu, napisaną pod kierunkiem dr. hab. prof. US Stefana Grzesiaka na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzenia Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Ponadto Kapituła konkursu przyznała wyróżnienie w wysokości 5 tysięcy złotych dr Marcie Małeckiej za pracę 
pt. Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego, napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Czesława Domańskiego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. 

Aby dowiedzieć się więcej proszę zajrzeć pod link:

http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/edukacja/konkurs_4_edycja.html

Opublikowane: 21-10-2015

WIELOWYMIAROWA ANALIZA STATYSTYCZNA 2015

plakat_xxxiv_was_2015-poprawiony-page-001.jpg

W dniach od 16 do 18 listopada 2015 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się XXXIV międzynarodowa konferencja naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2015 (The 34nd International Annual Conference on Multivariate Statistical Analysis MSA 2015). Organizatorami konferencji są: Instytut Statystyki i Demografii UŁ, Katedra Metod Statystycznych UŁ, Polskie Towarzystwo Statystyczne (PTS) oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego pełni prof. dr hab. Czesław Domański, a obowiązki sekretarzy naukowych konferencji sprawują mgr Anna Jurek oraz mgr Elżbieta Zalewska.

Konferencja wpisuje się w obchody Jubileuszu 50 lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Głównymi celami XXXIV edycji Konferencji Wielowymiarowa Analiza Statystyczna są: prezentacja najnowszych osiągnięć z zakresu wielowymiarowej analizy statystycznej oraz wymiana doświadczeń, będących wynikiem jej stosowania. Szeroki zakres tematów statystyki matematycznej, metod statystyki wielowymiarowej oraz ich innowacyjnych aplikacji będących przedmiotem publikacji można ująć następująco: rozkłady wielowymiarowe, testy statystyczne, metody nieparametryczne, analiza czynnikowa, analiza skupień, analiza dyskryminacyjna, analiza wariancji i regresji, metody bayesowskie, analizy Monte Carlo, data mining, procedury odporne, analiza danych cenzurowanych, rozpoznawanie obrazów, analizy stochastyczne oraz zastosowanie metod statystycznych w naukach ekonomicznych, marketingu, finansach, ubezpieczeniach, rynku kapitałowym, zarządzaniu ryzykiem oraz zastosowaniu m.in. w medycynie i opiece zdrowotnej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w  XXXIV edycji Konferencji Wielowymiarowa Analiza Statystyczna (WAS 2015).

Opublikowane: 21-09-2015

Olimpiada statystyczna

olimpiada-statystyczna.gif

„Najważniejszą rzeczą w igrzyskach olimpijskich jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział (…)”


13 stycznia 2017 roku na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbędą się zawody okręgowe I Olimpiady Statystycznej zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny oraz Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Olimpiada Statystyczna jest nowym projektem edukacyjnym. Jej celem jest upowszechnienie wiedzy z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych, rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej oraz stymulowanie wśród młodzieży kompetencji interpersonalnych.

Tegoroczne zawody okręgowe składać się będą z części pisemnej (AULA C101 godz. 10.00) oraz ustnej (sale A40, A31, B5 i B3 – od godz. 13.30).

Więcej informacji na stronie www:  http://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/

 

Opublikowane: 10-01-2017

Katedra Metod Statystycznych uruchamia STUDIA PODYPLOMOWE Z DATA MINING

Katedra Metod Statystycznych uruchamia

STUDIA PODYPLOMOWE Z DATA MINING:

„Metody statystycznej analizy danych społeczno-ekonomicznych”

 

Dedykujemy je studentom, doktorantom oraz pracownikom różnych szczebli sektora publicznego i prywatnego, których praca wymaga analizowania zbiorów danych statystycznych.

Gwarantujemy przekazanie wiedzy dotyczącej różnych metod analizy danych i ich praktycznego zastosowania, przy wykorzystaniu różnych pakietów komputerowych.

Zajęcia prowadzą pracownicy Instytutu Statystyki i Demografii, współpracujący m. in. z Głównym Urzędem Statystycznym, Polskim Towarzystwem Statystycznym.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne 06.09.2017,godź. 1215, sala A40, na którym zaprezentujemy ofertę i odpowiemy na pytania. 

 

Zapewniamy elastyczność w dostosowaniu programu zajęć do potrzeb słuchaczy oraz możliwość konsultacji indywidualnych.

Do pobrania kwestionariusz osobowy

Szczegóły:

http://studiapodyplomowe.uni.lodz.pl/?studium=metody-statystycznej-analizy-danych-spoleczno-ekonomicznych

Opublikowane: 08-07-2016
ARCHIWUM ›
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź